Ο απόφοιτος της ειδικότητας μπορεί να εργαστεί σαν μέλος ομάδας ή αυτόνομα ή σαν υπάλληλος σε:

 • Βιομηχανία ή βιοτεχνία κατασκευής, συναρμολόγησης, συντήρησης και επισκευής ηλεκτρονικών συσκευών καταναλωτικού χαρακτήρα, ή ραδιοτηλεοπτικών συσκευών οικιακής χρήσης (όπως στερεοφωνικών συστημάτων, τηλεοράσεων, δεκτών ραδιοφωνίας, τηλεφωνίας κ.τ.λ.)
 • Εταιρεία ή εργαστήριο επισκευής ή και εγκατάστασης συσκευών ήχου και εικόνας, καθώς και εγκατάστασης κεντρικών κεραιών (επίγειων ή/και δορυφορικών) τηλεόρασης
 • Σε καταστήματα πώλησης ηλεκτρονικών συσκευών ήχου και εικόνας, καθώς και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων πάσης φύσεως
 • Σε ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς
 • Σε εταιρείες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας

Επαγγελματικά Καθήκοντα: Το επάγγελμα του Ηλεκτρονικού, ειδικότητας "Ηλεκτρονικών Συστημάτων Επικοινωνιών" περιλαμβάνει τα εξής κύρια και ειδικά Επαγγελματικά Καθήκοντα:

Αναγνωρίζει, διαβάζει, κατασκευάζει και ελέγχει -με βάση κατάλληλες οδηγίες - απλά ηλεκτρονικά κυκλώματα, που αποτελούν τμήμα ευρύτερων ηλεκτρονικών διατάξεων, χρησιμοποιώντας αναλογικά και ψηφιακά εξαρτήματα καθώς και διατάξεις μηχανουργικής τεχνολογίας:

 • Διαβάζει το ηλεκτρονικό διάγραμμα απλών κυκλωμάτων και τα αντίστοιχα κατασκευαστικά δεδομένα (data sheets)
 • Αναγνωρίζει τα επιμέρους εξαρτήματα, που αποτελούν το κύκλωμα και τα επιλέγει για την συναρμολόγηση ή επισκευή του κυκλώματος. Ελέγχει τη λειτουργικότητα του κυκλώματος
 • Αναγνωρίζει τις βαθμίδες των συσκευών και των μηχανημάτων και μπορεί να προβαίνει στην αντικατάσταση τους όταν αυτό απαιτείται

Ελέγχει και συντηρεί ηλεκτρονικές οικιακές και καταναλωτικού χαρακτήρα συσκευές. Επίσης ανιχνεύει και επισκευάζει τις βλάβες τους:

 • Μπορεί να αποκαλύψει το εσωτερικό του μηχανήματος και χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα διαγνωστικά μηχανήματα να εντοπίσει και να προβεί σε πρώτη εκτίμηση της βλάβης
 • Συντηρεί την συσκευή και αποκαθιστά την βλάβη
 • Ενημερώνει τον πελάτη για τη βλάβη και για τον περαιτέρω χειρισμό της συσκευής

Τοποθετεί, ρυθμίζει, ελέγχει, συντηρεί και επισκευάζει εγκαταστάσεις κεραιών επίγειας ή και δορυφορικής λήψης κατόπιν οδηγιών:

 • Διαβάζει και αντιλαμβάνεται τα χαρακτηριστικά του δορυφόρου που είναι απαραίτητα για την εγκατάσταση, στην οποία θα προβεί (κατεύθυνση δορυφόρου, ισχύς, πόλωση δέσμης κλπ)
 • Επιλέγει, τοποθετεί, ρυθμίζει και ελέγχει εγκαταστάσεις κεραιών επίγειας ή και δορυφορικής λήψης.
 • Συντηρεί και επισκευάζει τις παραπάνω συσκευές, πάντοτε όμως με την κατάλληλη καθοδήγηση. Μπορεί να συντονίζει το δορυφορικό δέκτη και να εξηγεί στον πελάτη τη χρήση του Χρησιμοποιεί το πεδιόμετρο και επιλέγει την κατάλληλη κεραία
 • Μπορεί να τοποθετεί την κεραία είτε είναι επίγειας λήψης είτε δορυφορικής εξασφαλίζοντας το σωστό προσανατολισμό (για την επίγεια και για τη δορυφορική) και κλίση (για την δορυφορική) Μπορεί να συνδέει την κεραία με τον δορυφορικό δέκτη (RF tuner) και τον δορυφορικό με τον τηλεοπτικό δέκτη επιλέγοντας και χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα εξαρτήματα όπως: ενισχυτή, καλώδιο, διακλαδωτή, ενδιάμεσες και τερματικές πρίζες. Επισκευάζει τις βλάβες της κεραίας ή και του tuner εφόσον αυτό είναι εφικτό

Μπορεί να εργασθεί σε ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς στην παραγωγή και μετάδοση του ραδιοτηλεοπτικού σήματος:

 • Βοηθάει τον χειριστή (ως "βοηθός χειριστής") των μηχανημάτων Εγγραφής, Επεξεργασίας και Μετάδοσης ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων
 • Μπορεί με κατάλληλη μετεκπαίδευση να αποκτήσει την επάρκεια για χειρισμό, ρύθμιση και απλή ημερήσια συντήρηση των παραπάνω μηχανημάτων

Συντάσσει οικονομικές και τεχνικές εκθέσεις εφόσον του ζητηθεί