Δικαιολογητικά εγγραφής

 

        Α' - Β' και Γ Τάξη 

1.  Πρωτότυπο τίτλο εγγραφής

2. Φωτοτυπία Ταυτότητας

3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του κηδεμόνα

4. Απόδειξη ΔΕΗ/ΟΤΕ/ΕΥΑΘ για εξακρίβωση της διεύθυνσης κατοικίας

5. Ιατρική γνωμάτευση για συμμετοχή στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής

6. Φωτοτυπία ταυτότητας για το ατομικό δελτίο

7. Φωτογραφία ταυτότητας αν επιθυμώ την έκδοση μαθητικού δελτίου (πάσο)

Μόνο για Αλλοδαπούς 

1. Πιστοποιητικό Γεννήσεως (Μεταφρασμένο)

2. Διαβατήριο

3. Γένος Μητέρας  (Μεταφρασμένο)

------------------------------------------------------------

Για την εγγραφή μαθητή απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  •  α) Απολυτήριο γυμνασίου ή ενδεικτικό Γ' τάξης του παλαιού εξαταξίου γυμνασίου

 ή β) Φωτοαντίγραφο πτυχίου ή απολυτηρίου (άρθρο 1 του ν.4250/2014, Α' 74) για όλες τις περιπτώσεις όπου αυτό αποτελεί τυπικό προσόν κατά τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου. Στην περίπτωση αυτή, για να ολοκληρωθεί η εγγραφή, το ΕΠΑ.Λ. στο οποίο γίνονται οι εγγραφές πρέπει με έγγραφό του να ζητήσει επαλήθευση τίτλου και ακριβές απόσπασμα του μητρώου του μαθητή από το σχολείο έκδοσης του πτυχίου, απολυτηρίου ή 

γ) Πιστοποιητικό σπουδών του μαθητή από το σχολείο στο οποίο φοιτούσε ή από το σχολείο στο οποίο φυλάσσονται τα αρχεία σχολείου που καταργήθηκε. Στην περίπτωση αυτή, για να ολοκληρωθεί η εγγραφή, το σχολείο που εκδίδει το πιστοποιητικό σπουδών στέλνει το Ατομικό Δελτίο του μαθητή επισημοποιημένο στο σχολείο που γίνεται η εγγραφή, με την παρατήρηση ότι αυτό επέχει θέση επίσημου τίτλου εγγραφής.

 Σε όλες τις περιπτώσεις εγγραφής, αν έχει κατατεθεί πρωτότυπος τίτλος (απολυτήριο Γυμνασίου), αυτός δεν επιστρέφεται.

  • Υπεύθυνη δήλωση για την κηδεμονία του μαθητή. Κηδεμόνας του μαθητή, εφόσον αυτός είναι ανήλικος, είναι ο πατέρας ή η μητέρα και απουσία αυτών ή κωλυομένων από τον νόμο, ο έχων την επιμέλεια αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, ή το υπό τούτου νομίμως κατά περίπτωση ή παγίως εξουσιοδοτημένο ενήλικο μέλος της οικογένειάς του.
  • Υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα του μαθητή ή του ιδίου, αν είναι ενήλικος για την ομάδα προσανατολισμού, τον τομέα και την ειδικότητα που επιθυμεί να παρακολουθήσει. Η δήλωση αυτή μπορεί να τροποποιηθεί το αργότερο την 30η Σεπτεμβρίου κάθε διδακτικού έτους.
  • Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του κηδεμόνα του μαθητή ή του ιδίου, αν είναι ενήλικος, σχετικά με τη διπλή φοίτηση σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας απόφασης.
  • Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του κηδεμόνα του μαθητή ή του ιδίου, αν είναι ενήλικος, ότι δεν κατέχει πτυχίο, ούτε οφείλει μαθήματα προς απόκτηση πτυχίου, ίδιας ειδικότητας και επιπέδου με αυτό που επιθυμεί να αποκτήσει με την εγγραφή του, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 20 της παρούσας απόφασης.
  • Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του κηδεμόνα του μαθητή ή του ιδίου, αν είναι ενήλικος:
    • (α) ότι δεν κατέχει απολυτήριο τίτλο σπουδών, ούτε οφείλει μαθήματα προς απόκτηση απολυτηρίου, προκειμένου ο μαθητής να αποκτήσει Απολυτήριο και Πτυχίο Ειδικότητας του ν.4186/2013 (Α'193), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ή
    •  (β) ότι κατέχει απολυτήριο τίτλο σπουδών, ή οφείλει μαθήματα προς απόκτηση απολυτηρίου, προκειμένου ο μαθητής να αποκτήσει μόνο Πτυχίο Ειδικότητας του ν.4186/2013 (Α'193), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.